Company Background

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นเมื่อ 4 เมษายน 2546 ภายใต้ชื่อ บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด โดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาทในปีเดียวกัน โดยใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ “Media Network Home Entertainment” เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ประเภท ภาพยนตร์และเพลง รวมทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เทป(“Tape”) ซีดี(“CD”) วีซีดี(“VCD”) ดีวีดี(“DVD”) รวมทั้ง หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเป็น “DNA ENJOY EVERYDAY” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด” ในปีเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีการขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อ-โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์อย่างต่อเนื่อง โดยทำการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งการขยายสาขาของบริษัทเอง และผ่านร้านร่วมบริการ เช่น ในโลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) และในบิ๊กซี มินิ (Big C Mini) ส่งผลให้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 บริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเล็งเห็นว่าธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทได้

โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม โดยร่วมผลิตรายการบันเทิงประเภทเพลงลูกทุ่งชื่อ “YIM TV” และรับรู้รายได้ในลักษณะค่าโฆษณา อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 ปี 2554 บริษัทได้หยุดการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากผลตอบรับไม่เป็นที่น่าพอใจ และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจบันเทิง โดยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สมอลล์รูม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท สมอลล์รูม จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์งานเพลงทั้งในรูปแบบงานเพลงประกอบโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร รวมทั้งอัลบั้มเพลงซึ่งเน้นแนวเพลงประเภทอินดีเพ็นเด้นต์ (“อินดี้”) เป็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อโอนการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงไปยังบริษัทดังกล่าว โดยได้เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท สมอลล์รูม จำกัด จากถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรงเป็นถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ต่อมาในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เข้าสู่การบริหารจัดการช่องสัญญาณวิทยุ โดยทำสัญญากับบริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ด จำกัด ในการร่วมผลิตและบริหารจัดการช่วงเวลาโฆษณาในช่วงข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

 1. การจำหน่ายสินค้าสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเป็นการจำหน่ายสื่อภาพยนตร์และเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในรูปแบบ บลูเรย์ (Blu Ray) ดีวีดี (DVD) วีซีดี (VCD) และ ซีดี (CD) ทั้ง รวมถึงการจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร และวารสารต่างๆ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 2. ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง อันได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการช่องสัญญาณสื่อ โดยปัจจุบันทำการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในช่วงข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ และธุรกิจบันเทิงด้านดนตรีและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรี

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทโดยสังเขป มีดังนี้

 
2555 2554 2553 2550 2546

เมษายน

 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 110,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท ซึ่งเดิมเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 80,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท รวมทั้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
  ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท และการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

กรกฎาคม

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย 1) นายสามารถและนางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 46.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และ 2) นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.25 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

เมษายน

 • ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สมอลล์รูม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์งานเพลงทั้งในรูปแบบงานเพลงประกอบโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร รวมทั้งอัลบั้มเพลงซึ่งเน้นแนวอินดี้โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 44,900 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 15.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนเรียกชำระแล้วจากนายรุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สมอลล์รูม จำกัด โดยการบริหารจัดการของสมอลล์รูม ภายหลังจากการเข้าลงทุนของบริษัท ยังคงดำเนินการโดยกลุ่มผู้บริหารหลัก 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันในส่วนที่เหลืออีก 51.11ของทุนเรียกชำระแล้ว

มิถุนายน

 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทจากเดิม 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น
 • จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ได้มีมติที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 110,000,000 บาท โดยอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่ประชาชนทั่วไป
  • อนุมัติให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กันยายน

 • จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 19,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อแบ่งแยกการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน โดยให้บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาและบันเทิง
 • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท สมอลล์รูม จำกัด จากเดิมที่ถือหุ้นโดยบริษัทเป็นการถือหุ้นโดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และโอนการดำเนินธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงให้บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำเนินการ
 • หยุดการดำเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมเนื่องจากผลตอบรับไม่เป็นที่น่าพอใจ

ธันวาคม

 • ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังการบริหารจัดการช่องสัญญาณวิทยุ โดยทำสัญญากับบริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ด จำกัด ในการร่วมผลิตและบริหารจัดการช่วงเวลาโฆษณาในช่วงข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

พฤษภาคม

 • บริษัทได้เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าจาก เป็น เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายขึ้น ด้วยโลโก้สีแดงพื้นดำทำให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนโลโก้ของแต่ละร้านค้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา

มิถุนายน

 • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านร่วมบริการในบิ๊กซี มินิ (Big C Mini) ซึ่งเป็นรูปแบบของการฝากขาย

สิงหาคม

 • ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง โดยรับจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น จำนวน 7 เรื่อง ให้แก่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตภาพยนตร์หลายรายทำการผลิตภาพยนต์ดังกล่าว

กันยายน

 • ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง โดยการบริหารจัดการสื่อโฆษณาโทรทัศน์ดาวเทียม โดยร่วมผลิตรายการบันเทิงประเภทเพลงลูกทุ่งชื่อ “YIM TV” และรับรู้รายได้ในลักษณะค่าโฆษณา

พฤศจิกายน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท
  ทั้งนี้ภายหลังจากการเพิ่มทุนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย 1) นายสามารถ และนางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 59.13 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และ 2) นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด” เป็น “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับจุดจำหน่าย รวมทั้งเพื่อให้คู่ค้าจดจำได้ง่ายขึ้น

กันยายน

 • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านร่วมบริการในโลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) ซึ่งเป็นรูปแบบของการฝากขาย โดยมีจำนวนร้านร่วมบริการเริ่มต้นจำนวน 240 แห่ง

พฤศจิกายน

 • ขยายการดำเนินธุรกิจมาสู่การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองโดยการทำสัญญาซื้อลิขสิทธิในภาพยนตร์เพื่อนำมาผลิตแผ่นภาพยนตร์

เมษายน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2546 ภายใต้ชื่อบริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

กันยายน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยการเพิ่มจำนวนสาขา
  โดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และภรรยาถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของทุนชำระแล้วของบริษัท